Video

Lễ Lạc thành 08.06.2018 đến 11.06.2018

Phần 1: Lễ lạc thành

Phần 2: Lễ thượng phan

Phần 3: Trai đàn chẩn tế

 
Phần 4: Tụng kinh lăng nghiêm

 
Phần 5: Văn nghệ mừng Phật đản sanh

Thọ bát quan trai 02.04.2016 đến 03.04.2016

Pháp thoại 01-04.10.2015